į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  

Apie mus

 

 

Vilniaus moksleivių sveikatos centras yra Vilniaus miesto neformalaus švietimo ugdymo įstaiga, įkurta 1990 m. Centre yra 25 m. 4 takų baseinas ir koreguojančios gimnastikos salė. Šiuo metu sveikatos centro grupes lanko per 1000 Vilniaus miesto vaikų.
    Kasmet centre renkami duomenys, pateikti remiantis įrašais sveikatos pažymose, kurias vaikai pristato į centrą,  pradėdami lankyti pratybas. Todėl galime teigti kad, didėjant bendram vaikų skaičiui, mažėja sveikų vaikų skaičius, o daugėja ugdytinių, turinčių du ir daugiau susirgimus.

 

 

 

   Sveikatos centre organizuojamas neformalus ugdymas(is) skirtas ugdymo uždavinams, susijusiems su sveikatos ugdymu ir stiprinimu, mokymu, lavinimu bei auklėjimu, spręsti.
    Sveikatos centras yra papildomo ugdymo įstaiga. Jos ugdymo(si) paslaugos nėra visuotinai privalomos, jas vaikai turi galimybę rinktis pagal norą, poreikį ir pomėgius savarankiškai ir padedami tėvų ar ugdytojų, taip pat su gydytojų siuntimais ar rekomendacijomis. Sveikatos centro turiningo laisvalaikio paslaugos skirtos vaikų sveikatai ir fizinėms galioms stiprinti, judėjimo poreikiui tenkinti, vaikų užimtumui didinti.
    Centre laukiami 6–18 m. amžiaus (baseine 7–18m.) vaikai, norintys sveikai ir turiningai praleisti laisvalaikį sportuodami, poilsiaudami, pramogaudami, tobulėdami.
    Centras įsipareigoja ugdyti mokinius pagal neformaliojo ugdymo koncepcijoje išvardintus principus ir vaikų poreikius atitinkančias įstaigos parengtas programas. Centras vaikų ugdymą ir švietimą realizuoja per pratybas, renginius, projektus ir kt. veiklą. Pagrindinė ugdymo(si) forma – veikla, įprastai trunkanti metus. Pagal poreikį organizuojamos grupės ir trumpesniam nei metai laikotarpiui arba tęsiamos ir kelerius metus.

 

    Centro vizija : Vilniaus moksleivių sveikatos centras – įstaiga prieinama kiekvienai šeimai, orientuota į vaikų tikslingą užimtumą, teikianti kokybiškas, profesionalias visuomenės poreikius atitinkančias sveikatinimo paslaugas.

   

   Centro misija: siekti, kad sveika gyvensena ir kūno kultūra taptų prioritetine kasdienio gyvenimo dalimi, propaguoti sveikos gyvensenos principus ir suteikti galimybę visiems (sveikiems ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams) sveikai ir aktyviai praleisti laisvalaikį.

   

   Filosofija: „Nuosaikiai ir laiku užsiiminėjantis fiziniais pratimais žmogus ligą gali įveikti be jokio gydymo“ (Avicena). 

  

  Vertybės: Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą ir aukšta kompetencija; Pagarba – tolerancija ir dėmesys kiekvienam; Lankstumas – naujovių priėmimas, išlaikant tradicines formas, nuolatinis tobulėjimas; Bendrystė – esame ne konkurentai, o bendraminčiai ir bendradarbiai.

   

Veiklos prioritetai:

1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (-si) užtikrinimas;

2. Centro tradicijų puoselėjimas;

3. Saugios ir estetiškos aplinkos formavimas;

4. Centro įvaizdis ir viešieji ryšiai. 

 

Strateginis tikslas:
   – sukurti šiuolaikišką, atvirą kaitai, jaukią ir saugią, įvairių socialinių sluoksnių vaikams ir jaunimui prieinamą neformaliojo švietimo įstaigą, teikiančią kokybiškas, tikslingas sveikatinimo ir užimtumo paslaugas.

 

    Veiklos tikslai:
    - saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą. Išmokyti vaikus saugiai elgtis vandenyje, padėti jiems išsiugdyti gyvybiškai svarbius plaukimo įgūdžius;
    - ugdyti tėvų, vaikų ir mokytojų požiūrį į sveiką gyvenseną ir siekti, kad tinkama gyvensena taptų šeimos prioritetu, socialine norma;
    - siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo, empatijos bei plėsti įstaigos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, ugdytinių tėvais (globėjais).

 

KUR KAM KREIPTIS?

    Tėvai ir vaikai susipažinti su centro veiklą reglamentuojančiais dokumentais gali:
    -centro informaciniame stende;
    -dėl grupių komplektavimo, vaikų ugdymo problemų bei kitų klausimų, susijusių su ugdymu, informaciją teikia grupės mokytojas.

    - nusiskundimus ar pasiūlymus galima pateikti centro administracijai.

 

ĮSTAIGOS PERSONALAS:


    Administracija: centro direktorius Vytautas Janušaitis

    pavaduotoja ugdymui Reda Sakalienė - III vadybinė kategorija, mokytoja metodininkė

    pavaduotoja ūkio reikalams Česlava Kaminskaja

 

      

    Centre dirba 9 kvalifikuoti ir atestuoti mokytojai, (1 valandininkas).

    Kiti darbuotojai: rūbininkai, stalius, elektrikas, chloruotojai, sandėlininkas, šaltkalvis, sargai, kiemsargis, valytojos, gydytoja, medicinos priežiūros specialistės.

    Centre dirba sveikatos priežiūros specialistai- teikia pirmąją med. pagalbą, tvarko medicininius dokumentus, prižiūri higienos normų laikymąsi centre, analizuoja ugdytinių sveikatos ir sergamumo rodiklius, padeda formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, konsultuoja ir teikia rekomendacijas sveikatos klausimais.

    Moksleivių sveikatos centre vedami seminarai kūno kultūros mokytojams, dalijamasi pedagogine bei profesine patirtimi.

    Kiekvieną paskutinį mėnesio užsiėmimą sveikatos centre – atvirų durų dienos. Jų metu ugdytinių tėvai gali stebėti pamokas, mokytojai informuoja apie vaiko pasiekimus, nesėkmes, pataria sveikos gyvensenos klausimais.